Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief - Herfst 2015

Geplaatst op 30/09 door

Stichting Raja Yoga Nederland

Voor opleidingen en cursussen in klassieke Yoga

NIEUWSBRIEF Herfst 2015

Schouwstede 1D, 3431 JA Nieuwegein
Tel. 030 - 6037792 / 0344-619589
www.raja-yoga.nl
KvK. nr. 30229796


Herfst: Seizoen van het oogsten

De herfst was meteorologisch al vroeg ingetreden. De natuur houdt zich niet echt aan de planning van 21 september. De seizoenen wisselen elkaar in ieder geval af en dat maakt de natuur in Nederland zo mooi. Kastanjes, eikels, beukennootjes, appels, peren, pruimen, mais en graan. Een kleine opsomming wat er allemaal geoogst kan worden in dit seizoen. Vroeger hadden de oma’s het dan erg druk, want dan moest veel fruit gewekt worden. Immers het is zonde om veel fruit verloren te laten gaan. De oogstmaand bracht ons in ieder geval leuke ideeën als rijpe vruchten.

‘Wat men zaait, zal men oogsten’ is een gezegde dat we goed in de oren hebben geknoopt. Wij hebben ons (in tegenstelling tot de natuur) wel aan de planning gehouden en zijn eind augustus met alle opleidingen en cursussen gestart. Er hebben zich weer veel nieuwe studenten voor de opleidingen en cursussen ingeschreven. Dat leverde dus ‘een mooie oogst’ op.

De oproep van Anne om als commissielid mee te doen bij het organiseren van extra activiteiten oogstte ook zeer veel bijval. Dat heeft geleid tot vele nieuwe activiteiten, welke we nu aan het ‘in-wekken’ zijn

Wat kunnen jullie in deze Nieuwsbrief nog meer oogsten?

 • Nieuwe commissieleden
 • Afscheid van Ajata Stam
 • Een mooi verhaaltje
 • Een uitleg over Yogatitels
 • Wat is Raja Yoga wel en wat niet?
 • Wat is de betekenis van Pratyahara, de vijfde stap in Yogastelsel?
 • Hoe beoefen je Sambhavi Mudra?
 • Een Mantra Satsang op zondag 20 december 2015
 • De schildpadhouding
 • Een lekker recept.

Wij wensen jullie veel leesplezier!

De redactie

Nieuwe commissieleden

Er is enthousiast gereageerd op de oproep van Anne om een commissie te vormen.  Een vijftal mensen zijn bereid de Stichting te ondersteunen met nieuwe activiteiten. Deze zijn: Debbie, Lida, Paula, Caroline en Anne. De volgende ideeën vielen ‘als rijpe appels uit de boom!’:

 • Uitnodigen huisartsen voor een seminar over Yoga en Mindfulness;
 • Workshop Ayurveda, inclusief koken;
 • Workshop Massage;
 • Workshop Sanskriet voor de echte liefhebbers van de Yoga-taal;
 • Organiseren van een Open Dag met beautysalon van Debby (jubileum);
 • Meer werken met Twitter en eigen Facebook voor de stichting;
 • Het organiseren van een Satsang met zingen van Mantra’s;
 • Verbeteren van de site www.raja-yoga.nl. zoals welkom en activiteitenkalender.

Deze ‘vruchten’ worden nu ‘in gewekt’ en eind november komt de commissie weer bij elkaar. Mocht je interesse hebben voor deelname aan de commissie, meld je dan aan!

 

Een mooi verhaaltje: de duivel te slim af!

Een boer en zijn vrouw lieten zich niet snel bang maken. Echter, door aankoop van nieuw vee zaten zij in geldnood en konden ze zich geen zaaigoed veroorloven. Als de nood te hoog is, is de redding nabij, maar niet altijd in de juiste persoon! 

De duivel verscheen op hun stoep en bood hem geld aan om zaaigoed te kopen, echter wel onder een voorwaarde. Ze moesten wel met hem in zee gaan. Als voorwaarde stelde de duivel dat alles wat boven de grond zou groeien voor hem zou zijn. De boer en zijn vrouw wilden zich niet overleveren aan de duivel, maar ze konden niet anders.

Zij bedachten een plan en gingen aardappels poten. De duivel moest nu genoegen nemen met het loof. De duivel, ook niet gek,  maakte  een andere afspraak: hij wilde alles wat onder de grond zou zitten.

De boer en zijn vrouw zaaiden deze keer rogge en dus kreeg de duivel weer niets. De duivel werd vreselijk kwaad en schreeuwde dat, wanneer hij voor de derde keer bij ze zou komen, hij van één van beiden de ziel zou meenemen als onderpand.

De eerste die op die dag uit het huis zou komen, zou voor hem zijn. Nu hadden de boer en de boerin een flinke waakhond. Toen de duivel kwam, zei de boer tegen zijn hond: ‘pak hem’ en de hond stormde naar de duivel toe. ‘Een hondenziel is mij te min’, zei de duivel. Hij vluchtte weg en liet zich nooit meer zien. En zo waren de boer en zijn vrouw de duivel toch te slim af.

In ieder geval hebben ze hun ziel niet aan de duivel verkocht en bleven toch zich zelf!

Afscheid van Ajata

We hebben van Ajata Stam afscheid moeten nemen. Zij was regelmatig gastdocente bij onze Stichting. Zij is ‘overgegaan’ nadat ze uiteindelijk het gevecht heeft verloren tegen een ernstige ziekte. We hebben in haar woning waar ze lag opgebaard afscheid van haar genomen en waren aanwezig op haar crematie. Op 20 september vond er een herdenkingsdienst plaats waar Klaas Stuive een onderdeel van het programma heeft verzorgd. Hij gaf aan dat Ajata een Bhakti-element toevoegde aan de Raja Yoga en prees haar voor haar bijdrage aan SYN. Hij eerde haar voor haar bijdrage aan de klassieke Yoga met een toelichting op een kleine Upanishad, genaamd: Vajra Suci Upanishad.  Dat betekent: ‘Aan de voeten van een meester die met een diamanten naald precies kan aangeven wat klassieke Yoga inhoud, namelijk het Pad naar Zelf-realisatie.’ De bijeenkomst werd door veel oude bekenden van de Stichting bezocht. De bijdrage van Klaas staat op de site van de Stichting.

Pratyahara: bovenzintuiglijke voelhoorns

Herfst is het seizoen met al zijn kleuren die de zintuigen prikkelen. Onze zintuigen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van meditatie. De vijfde stap in het Yogastelsel wordt Pratyahara genoemd. Het volgt op energiebeheersing (Pranayama).

Pratyaharah, betekent in het Sanskriet, het in zich zelf terugtrekken, van met name zintuiglijke indrukken van de buitenwereld of het in zich zelf keren. Door je zintuigen naar binnen te richten, kom je in een gevoelswaarneming, die we het ‘zesde zintuig’ noemen. De functie in de geest, die dan ‘verlicht’ wordt, is onze ware Intelligentie. Deze functie wordt Buddhi genoemd. Door deze gevoelswaarneming, die ‘bovenzintuiglijk is, krijgen we ‘onderscheidingsvermogen’. We voelen dan subtieler aan wat waardevol is in het leven. In de literatuur lezen we dan dat we in de toekomst steeds meer onderscheid gaan maken tussen dat wat eeuwige waarde heeft en dat wat tijdelijke waarde heeft. Hoe prachtig en mooi ook de herfst is, het is en blijft toch een tijdelijk fenomeen!

Patanjali beschrijft Pratyaha (II.48) als het vermogen om de zintuigen op je zelf af te stemmen, zodat ze loskomen van hun uiterlijke objecten. Door deze afstemming ontvangen we alle kennis over lichaam en geest als we deze handeling kunnen voortzetten in concentratie, meditatie en contemplatie, de laatste 3 stappen in het Yogastelsel.

Hoe leren we Pratyahara? In de literatuur vinden we weinig verwijzingen over specifieke oefeningen. Dat moet echt overgedragen worden door een Yogameester met ervaring. Toch liggen de oefeningen voor de hand. Denk maar eens aan: Yoganidra, het navoelen van alle technische oefeningen, de Schildpadhouding en ‘last but not least’: Sambhavi Mudra. Bij deze laatste Mudra maak je gebruik van de zintuiglijke kwaliteiten van ieder energiecentrum. Het ruiken via de neus, proeven via de mond, zien met innerlijk oog, het voelen en het horen worden geïntegreerd en opgeheven naar Ajna en Sahasrara Chakra. Pratyahara worden op die manier onze bovenzintuiglijke voelhoorns die ons brengt naar ware kennis over ons zelf en deze uiterlijke wereld.

Afkomst naam Raja Yoga

Inmiddels zijn er wel 100-tal verschillende Yogavormen, maar welke is nu de meest oorspronkelijke? Velen daarvan verdienen niet om de naam Yoga te voeren.  De laatste drie stappen van het Yogastelsel over meditatie ontbreken. Ze geven de Yoga een fysiek imago, gericht op uiterlijk welzijn. De meest oorspronkelijke vorm van Yoga is in ieder geval de Hatha Yoga, maar zeer zeker ook de Raja Yoga. Beide zijn kop en munt van het Yogastelsel.

Raja-yoga is de belangrijkste vorm in de klassieke Yoga. Het is gebaseerd op de Yogasutra’s van Patanjali, die leefde rond de tweede eeuw voor Chr. Hij codificeerde de Yoga en bracht alle Yogavormen onder in één achtvoudig stelsel. Hij baseerde de Yoga-sutra’s voornamelijk op de Samkya filsosofie, maar zijn Sutra’s vertonen zeker ook kenmerken van het Boeddhisme. De Samkhya filosofie is een dualistisch stelsel waarvan de grondlegger de Indiase filosoof Kapila is geweest (500 v chr.). De term  ‘Raja’ betekent, 'koninklijk' en ‘Yoga’: 'vereniging' of 'eenwording'. Wie deze vorm van yoga beoefent, bewandelt dus het 'koninklijke pad'. De naam ‘koninklijk’ is later aan dit integrale stelsel gegeven door de  leerlingen van Patanjali, vanwege zijn integrale en allesomvattend karakter.

In Sutra I,2 wordt de definitie van Raja-Yoga gegeven, die de grondslag vormt voor alle serieuze vormen van yoga:

??????????????????????
yogash-chitta-vritti-nirodhah
Yoga is het beheersen van de geest, zodat deze geen enkele vorm aanneemt

Het doel van Raja-Yoga is om door een volledige beheersing van lichaam en geest tot eenwording, oftewel tot Yoga, te komen en daarmee tot bevrijding (Kaivalya of Moksha).

De eerste twee stappen leggen een morele en ethische basis voor levenshouding en levenswijze van een Yogi (Yama’s en Niyama’s). De stappen drie t/m vijf (Asana’s, Pranayama, Pratyahara) worden gezien als de voorbereidende of uiterlijke Yoga. De inhoud van deze stappen zien we terug in de Bhakti Yoga, Kriya Yoga, Mantra Yoga en Hatha Yoga. De stappen zes t/m acht (Dharana, Dhyana en Samadhi) worden gezien als de ware beoefening van innerlijke Yoga. Deze laatste drie worden samen Samyama genoemd en deze meditatie-vorm heeft tot doel om te komen tot hogere kennis over de macro- en microkosmos (heelal en mens). De inhoud van dit laatste deel vinden we terug in de Jnana Yoga en Karma Yoga.

De technieken in Raja Yoga zijn met name gebaseerd op de werken Hatha Yoga Pradipika van Svatmarama, Siva Samhitha en Gheranda Samhitha. Daarin wordt vermeld dat Hatha Yoga niet zonder Raja Yoga tot resultaten zal leiden. In bijzonder is daarbij van belang dat naast de voorbereiding (door technieken uit de Hatha Yoga), de laatste drie stappen van het Yogastelsel (Dharana, Dhyana, Samadhi en Samyama) worden beoefend.

Hatha-Yoga is de fysieke Yogavariant, die voor het grootste deel bestaat uit: beoefening van lichaamshoudingen (Asana’s) en ademhalingstechnieken (Pranayama’s). Hatha-Yoga bestaat voornamelijk uit niet-bewegende Asana's. In andere fysieke en recente vormen van Yoga, zoals Astangha Vinyasa Yoga (Poweryoga), worden de asana's niet statisch, maar juist bewegend uitgevoerd, vaak door verschillende Asana's in series achter elkaar uit te voeren. Hatha-Yoga kent eveneens enkele series, waarvan de Zonne- en Maangroet de bekendste zijn. Het grote verschil met de Raja Yoga is dat er weinig of geen aandacht wordt besteed aan meditatie. Het doel van Hatha-Yoga is in het Westen is daarom vooral het bevorderen van de lichamelijke gezondheid en het welbevinden.

DeStichting geeft mensen nu de mogelijkheid om  in de ochtend (9.00 uur) op maandag, woensdag en donderdag met Yogameester Klaas Stuive Hatha Yoga te beoefenen. Zie de site www.raja-yoga.nl. Jullie kunnen je daarvoor aanmelden. De kosten zijn € 5,00 en er wordt gewerkt met een 10-rittenkaart.

Yogatitels en bevoegdheid

Er  zijn aan ons vragen gesteld over het gebruik van Yogatitels en de daaraan gekoppelde bevoegdheden. De Stichting baseert deze titel op het opleidingsplan dat is opgesteld door de beroepsvereniging Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN).

Erzijn diverse vormen van Yoga, zoals Kriya Yoga, Hatha Yoga, Raja Yoga en Karma Yoga. Daar komen steeds meer nieuwe, aangepaste of moderne vormen bij: zoals Astanga Yoga, Dru Yoga, etc. Om de kwaliteit van Yoga in zijn essentiële aard te garanderen, moeten we niet naar de vorm of naam kijken, maar naar de inhoud en het aantal uren dat men les heeft gehad en thuis heeft gepraktiseerd. Het aantal uren voor de opleiding zullen we hier niet vermelden. Het gaat nu om uitleg over gebruik van titel en erkende bevoegdheid.

Voor de opleidingsniveaus in de klassieke Yoga maken we onderscheid in:

 1. Basisopleiding: duur opleiding 1 jaar:
  1ste jaar: titel Yoga Pravesh: Yoga-assistent.
  Bevoegd tot geven van Kriya Yoga (Mindfulness). Vergelijkbaat met niveau: MBO.
 2. Docentenopleiding: duur opleiding 3 jaar (exclusief verplichte  basisopleiding):
  1ste jaar: titel Yoga Prachaya:  Yoga-instructeur;
  2de jaar: titel Yoga Shikshaka: Yogatechnicus;
  3de jaar: titel Yoga Saromani : Yogadocent.
  Bevoegd tot geven van basisopleiding. Vergelijkbaar met niveau MBO/HBO.
 3. Meester-opleiding: duur opleiding 3 jaar:
  1ste jaar: titel Yoga Adyapaka: aspirant Yogameester;
  2de jaar: titel Yoga Praveen: aankomend Yogameester;
  3de jaar: titel Yogacharya: Yogameester.
  Bevoegd tot geven van docentenopleiding. Vergelijkbaar met HBO/WO niveau.
 4. Grootmeesteropleiding: duur opleiding 3 jaar:
  Titel: Param Yogacharya: meester van Yogadocenten.
  Bevoegd tot geven van de meesteropleiding. Vergelijkbaar met WO niveau.
 5. Groot-grootmeester: duur opleiding en ervaring ruim 20 jaar:
  Eretitel: Yoga Vishvacharya: meester van Yogameesters.
  Bevoegd tot geven van alle opleidingen, Yoga-wetenschappen en Mantra-initiaties.

Klaas Stuive MCM (1952) behoort tot deze laatste categorie (Yoga Vishvacharya: een alles-kenner), ook al laat hij zich daarover zelf niet uit! Hij dankt deze hoge Yogatitel vanwege zijn 25-jarige ervaring als Yoga-docent op alle opleidingsniveaus, zijn tomeloze inzet om klassieke Yoga op peil te houden, zijn vele publicaties (extern en intern) over zijn geliefde Yoga, alsmede zijn  bijdragen over de verborgen Yogawetenschappen. Hij is oprichter van Stichting Raja Yoga Nederland en initiatiefnemer en al jarenlang voorzitter van beroepsvereniging SYN.

Gheranda Samhita

De Stichting heeft mede als doel om oude wijsheids-werken in Yoga meer onder de aandacht te brengen. Sinds 1990 is Klaas Stuive daar al mee bezig, ter ondersteuning van de opleidingen.  

Een voorbeeld is de Siva Samhitha, bevattende de oude Hatha Yogatechnieken welke inmiddels is afgerond en beschikbaar voor de opleidingen. Hij is nu bezig met een Nederlandse vertaling van de Gheranda Samhitha. Dit is ook een werk dat de filosofie en technieken uit de Hatha Yoga beschrijft. Deze publicatie wordt aan het einde van het jaar verwacht.

Mantra-satsang op zondag 20 december a.s.

Ter afsluiting van het jaar 2015 organiseert het bestuur een Satsang (samenkomst) voor alle leerlingen en genodigden. Het begint om 10.00 uur en eindigt rond 12.00 uur, locatie Schouwstede 1 D in Nieuwegein. Klaas Stuive verzorgt een lezing over betekenis van kerst. Iedereen is van harte uitgenodigd om het oude jaar op deze manier af te sluiten en het nieuw jaar 2016 in te luiden. Zij vraagt aan alle deelnemers om iets lekkers mee te nemen. Het bestuur zorgt voor thee en Dahl. Nogmaals. Iedereen is welkom en je mag ook eigen gasten meenemen! Kosten: € 10,=.

Herfstvakantie van 17 tot 25 oktober 2015

Het Yoga-centrum in Nieuwegein is tijdens de herfstvakantie gesloten van zaterdag 17  t/m zondag 25 oktober a.s. We starten dan weer op maandag 26 oktober.

Wijziging betaling-systeem

Niet voor iedereen was het nieuwe betalingssysteem duidelijk. In ieder geval onze excuses voor de verwarring. Het bestuur heeft besloten de betaling voor opleidingen en cursussen te vereenvoudigen. Zij sluit zich daarbij aan bij de gebruikelijke condities voor opleidingsinstituten. Dat houdt in dat voor een heel opleidingsjaar of cursusduur een rekening wordt gestuurd. Men kan dan zelf in één keer of in twee termijnen de lesgelden overmaken aan de Stichting. In overleg kan men in meerdere termijnen betalen. Mensen, die in één keer willen voldoen, krijgen een korting van 3% op de totale rekening. Dit nieuwe systeem scheelt het bestuur veel werk en de vrijgekomen tijd kan dan besteed worden aan de inhoudelijke kwaliteit van de lessen. Indien het niet mogelijk is om aan deze nieuwe betalingswijze te voldoen, neem dan contact op met Anne.

Een Asana: de Schildpad (Kuramsana)

Door deze houding richt je al je zintuigen naar binnen. Het is dus een Pratyahara oefening. Het wordt gezien als een heilige houding, omdat we in deze houding de tweede incarnatie van de god Vishnu nadoen.

Uitvoering
Zit met de benen wijd uit elkaar. Buig de knieën, schuif je billen naar achteren en plaats de armen onder de knieën. Buig je romp naar voren en breng je hoofd tussen de onderbenen.

Voordelen
Deze houding activeert de inwendige organen en is vooral nuttig voor de problemen in de onderbuik. Verfrist het hele lichaam. Stimuleert de solar plexus en helpt om een ??depressie te verdrijven. De Asana bevordert de mobiliteit van de heupen en rekt de rug en beenspieren.

Tot Slot: een heerlijk/eenvoudig recept

Pompoensoep!

Ingrediënten

 • 1 kleine pompoen
 • 1 tl garam masala
 • 2 dl cocosmelk
 • 3 tenen knoflook
 • 1 gote ui
 • scheut olijfolie
 • grof zeezout
 • 3 dl bouillon
 • 2 el curry poeder
 • 2 el chilipeper

 

Eet smakelijk en veel leesplezier!

 

De redactie

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws