Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Universele essentie van het leven

Toegevoegd op 30-11-1999

Lezing over de Bhagavad Gita door Klaas Stuive tijdens de satsang op zondag 16 december 2012.

Universele essentie van het leven

Inleiding

Lieve mensen, Hari Om, fijn dat jullie er zijn.

Wat is de universele essentie van ons leven? De Bhagavad Gita is - samen met de Yogasutra’s van Patanjali - voor Yoga belangrijkste bronnen die antwoord geven op vragen over het universele doel van ons leven. Dergelijke wijsheidsboeken vormen net als de Bijbel een basisreferentie.

Maar…, we kunnen deze vraag op twee manieren benaderen. Verstandelijk en gevoelsmatig! We zijn geneigd alles verstandelijk te beredeneren. We komen dan terecht in de wereld van onze gedachten, de relatieve waarheid over ons leven. De waarheid die geldt vanuit onze ego. De Absolute Waarheid is niet met ons verstand te volgen. Om de essentie van ons leven te begrijpen, moeten we boven ons verstand uitstijgen! Alle verstandelijk woorden, zinnen, verhalen zullen dan verdwijnen. De Absolute Waarheid is namelijk woordeloos. Als je innige wens is om deze Waarheid in je leven te ervaren’, dan zeggen de Rishi’s: ‘Zit, zwijg, mediteer en ervaar’. Ik zeg daar niet mee dat de relatieve waarheid waardeloos is. Ervaringen in onze wereld zullen ons zeker wijzer maken, maar we hebben het hier over de universele essentie van ons leven.

Even een verhaal tussendoor…

Iedereen heeft wel iets in het leven meegemaakt dat diepe indruk heeft gemaakt. We hoeven niet te wachten tot aan het einde van ons leven om elkaar te vergeven. Een echt gebeurd verhaal van twee broers met onderlinge na-ijver. Twee broers die op het stervensbed elkaar vergiffenis schonken, zonder woorden, met een intens liefdevolle blik, op dat moment onvoorwaardelijke Liefde!  Dat moment zonder woorden is  om nooit meer te vergeten.

Ik zal proberen niet appelleren aan jullie verstand, maar vooral aan jullie invoelingsvermogen, daar hebben we aan het einde van mijn lezing MEDITATIE voor nodig. Dat empatisch gevoel over de ware essentie van ons leven, ontdekken we in de STILTE VAN ONS ZELF. Daarom is er Yoga en daarom deze Satsang! De gezamenlijke ervaring en beleving van de Absolute Waarheid in ons leven…

We gaan verder…

De rol van Krishna zou je kunnen vergelijken met die van Jezus uit het Nieuwe Testament. Bij Jezus komt die rol vooral tot uitdrukking in zijn Bergrede. Beide Rishi’s wijzen ons op de universele essentie (Dharma) van ons leven. Beide zijn de geïncarneerde leermeesters die telkens weer opnieuw worden geboren als het Dharma van de mens afzwakt. ‘Daar en dan word ik opnieuw geboren’, zo stelt bijvoorbeeld Krishna in de BG (4:7).

Laten we eerst kijken naar de Bergrede.

Bergrede van Jezus

Jezus zegt eerder in het Nieuwe testament dat God de Vader en Hij één zijn. Vanwege deze godlaster is Hij door de Farizeeërs (schriftgeleerden) bij Pilatus aangeklaagd en gekruisigd, maar Hij had het bewustzijnsstadium van ‘een bevrijde Ziel’ bereikt. Hij was daardoor één met de Allerhoogste, die de Indiërs, Brahman noemen. In de Bergrede spreekt Jezus als ‘God de Vader’ en hij doet een oproep aan alle mensen. Hij roept ons op om dienstbaar te zijn voor ons gezin en samenleving.

Daarna geeft hij leefregels, die staan voor de essenties van ons leven. Mensen worden opgeroepen om: barmhartigheid te zijn, goede werken en daden te verrichten zonder er iets voor terug te verwachten, ruzies en meningsverschillen bij te leggen,  geen kwaad met kwaad te vergelden, een vredelievende houding te tonen, lief te hebben in plaats van te haten, te bidden en vasten, aalmoezen te geven, iemand niet te veroordelen, zich niet te veel te bekommeren om aardse zaken, zich niet schijnheilig te gedragen en om standvastig in het geloof te staan, enz.

  


Wijsheden Krishna op het slagveld van Kurukshetra

In de Gita (ruim 3100 jaar voor Christus) werd dezelfde eeuwige wijsheid door Krishna aan de Kshatriya Arjuna op het slagveld van Kurukshetra geopenbaard. Maar de Bhagavad Gita gaat dieper en verder! Zijn boodschap geeft meer achtergronden over ons leven. Daarom gaan we hier dieper op om achter het WAAROM van onze vragen te komen.


  

De Gita is een dialoog tussen God (in de persoon van Krishna) en zijn toegewijde vriend in de persoon van de Vedische prins Arjuna, vlak vóór de aanvang van een militaire veldslag. Arjuna komt tegenover dierbaren te staan die voor de tegenpartij hebben gekozen en raakt in een crisis. In een dialoog tussen hem en Krishna geeft hij aan wat de Absolute Waarheid in ons leven is. Het eerste woord die hij gebruikt is DHARMA-KSHETRA en het laatste woord is MAMA…! Deze twee woorden - tegen de achtergrond van een strijd - bevatten de samenvatting van het antwoord op onze vraag WAAROM. We zullen dat duidelijk maken. Het eerste woord betekent letterlijk: ‘plaats van Dharma’. Het tweede woord kun je vertalen met: ‘oorsprong’. Met andere woorden: Er is een strijd tussen twee levensprincipe (goede en kwade of ego en Ziel) die we in deze wereld (plaats van Dharma) moeten uitvechten om uiteindelijk onze oorsprong (Mama) weer te kunnen bereiken.

Krishna en Arjuna op de strijdwagen.

Krishna toont zijn universele, goddelijke gedaante (Visvarupa).

Essenties uit de Gita

Krishna behandelt tussen die twee woorden - en midden tussen twee legers - diverse onderwerpen over de universele essentie van ons leven. We zetten die onderwerpen om in vragen en we laten die vragen - in stilte – wat dieper tot ons doordringen. Ik zal ze herhalen. Herhaal ze daarna ook als een vraag die je aan jezelf stelt!

1.      Is dit leven een ‘Dharma-Kshetra’, een strijd tussen ego en Ziel?
2.      Bestaat er een Allerhoogste Entiteit (Isvara of Brahman)?
3.      Zijn we een geïncarneerde Ziel en hebben we daarom een eeuwig bestaan?
4.      Is er verschil tussen de Ziel (Atma), de geïncarneerde Ziel (Jivatma) en ons (stoffelijk) lichaam?
                            

(We gaan een oefening doen!)

5.      Zijn we een slaaf van de eigenschappen van de natuur (Kama en Triguna’s)?
6.      Bestaan er universele plichten in ons leven (Dharma)?
7.      Keren we terug naar ‘Mama’, onze oorsprong?

Nabeschouwing

Wat is daarop uw antwoord?Jullie hoeven dat niet hard op te zeggen… We doen hier geen examen! Je merkt dat je de antwoorden onmiddellijk verstandelijk gaat benaderen, maar dan raak je verstrikt in je gedachten, waar het ego een rol speelt. Doe dat dus niet! Geef überhaupt geen antwoord. Laat enkel je empatisch gevoel (je gevoelswaarneming) haar gang gaan! Dat geldt ook voor de volgende vragen die de Rishi’s ons stellen:

Ben ik in staat mijzelf lief te hebben en mijn vijand lief te hebben als mezelf? Ben ik in staat  onvoorwaardelijk lief te hebben en iemand onvoorwaardelijk te vergeven? Ben ik in staat om boven mijn ego uit te stijgen en volkomen één te voelen met God de Vader. Ben ik in staat in alles Zijn Aanwezigheid te ervaren, tot in al mijn haarvaten?, etc.

Deze vragen stellen Rishi’s niet om ons schuldig te laten voelen (dat is een domme reactie!), maar enkel en alleen om onze intuïtie (Buddhi) of gevoelswaarneming aan te scherpen, zodat we op een zeker moment de Universele Wijsheid (als de goddelijke eigenschap van ons ware Zelf) gaan ervaren. Niet gaan vechten dus met je ego! Dat is niet verstandig, zoals Arjuna heeft ervaren! Wat dan wel…

Laat je empatische gevoel, je gevoelsvermogen gewoon haar werk doen, maar wel serieus en met een alerte, serene geest. Zeg af en toe: ‘STOP’, ga dan zitten en MEDITEER en zet datgene wat je bezig houdt om in een VRAAG aan jezelf. De antwoorden komen dan als van zelf. Je levenswijze zal dan stapsgewijze, maar wel uiteindelijk fundamenteel anders worden. Dat is een belofte die de Rishi’s ons geven. We gaan dan niet alleen ons leven verstandelijk begrijpen, relativeren, accepteren, maar steeds meer vanuit Wijsheid handelen. We geven dan als van zelf invulling geven aan onze Dharma en stemmen ons af op de universele essentie van het leven. Dat is LICHT, LIEFDE, WIJSHEID, dat is onze Ware Aard. De weg via Dharma-Kshetra terug naar Mama.

Slot

Wijsheden zijn universeel of je nu de Bijbel, Koran, Thora of de Bhagavad Gita of de Yoga-Sutra’s van Patanjali bestudeert. Voor ons is het van belang om door al dat filosofische geneuzel (sorry) niet in verwarring te raken, maar bij de kern, de essentie van ons leven te komen zoals Rishi’s als Jezus en Krishna dit hebben bedoeld. Dat gevoel staat boven woorden en boven onze gedachten. Die kern vinden we in de stilte van ons zelf. Laten we daarom nu MEDITEREN.

In alle bescheidenheid, Om Shanti, Shanti, Shanti, Namaste,

Klaas Stuive